Dołącz do grona ponad 50 000 czytelników

Regulamin

Sklepu internetowego FAKTURA.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oraz książek elektronicznych (ebooków) przez Faktura.pl spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347929, NIP 5851451426, REGON 220910967, a także prawa i obowiązki stron z tym związanie.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin Serwisu Faktura.pl.
 3. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz korzystać z zakupionych materiałów z uwzględnieniem praw autorskich oraz własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 4. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz go akceptuje.

§ 2

Definicje

 1. Użytym w Regulaminie określeniom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Spółka/Sprzedawca – Faktura.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347929, NIP 5851451426, REGON 220910967, o kapitale zakładowym w wysokości 566 400 PLN (w całości wpłaconym),
  2. Serwis – oprogramowanie i serwis Spółki, rozpowszechniane pod nazwą „Faktura.pl”, dostępny w sieci Internet w domenie https://faktura.pl. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników i umożliwia korzystanie z usług określonych w § 3 ust. 3 Regulaminu,
  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem: https://sklep.faktura.pl
  4. Klient/Kupujący – podmiot, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który dokonuje zakupów w Sklepie;
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, stosownie do treści art. 221 Kodeksu cywilnego

§ 3

Realizacja zamówień ebooków

 1. Klient może składać zamówienia w sklepie przez całą dobą, z wyłączeniem przerw technicznych.
 2. Oferta zakupu obejmuje informacje o produkcie, w tym cenę, dostępne formaty pliku oraz zasady udzielanej licencji w przypadku gdy różną się one od tych wskazanych w Regulaminie.
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient obowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych, w szczególności aktualnego adresu email, wybrania jednego z dostępnych formatów pliku oraz jednej z dostępnych form płatności, a następnie dokonania zapłaty.
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi wygenerowanie faktury VAT, poprzez zaznaczenie przy składaniu zamówienia odpowiedniego pola. Faktura zostanie wysłana Klientowi przez Spółkę na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest upewnić się, czy jego dane wprowadzone zostały prawidłowo oraz czy posiadane przez niego urządzenie umożliwia odczyt pliku w wybranym formacie.
 6. Zamówienie jest złożone z chwilą akceptacji Regulaminu i dokonania płatności.
 7. Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu wpłaty przez Spółkę, Sprzedawca wyśle na adres email Klienta ebook w wybranym formacie lub link umożliwiający jego pobranie na urządzenie.
 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. 

§ 4

Zapłata ceny

 1. Ceny ebooków zamieszczone w Sklepie zawierają podatek VAT.
 2. Ceny wskazywane są w złotych polskich (PLN).
 3. Sklep umożliwia zapłatę ceny za pomocą:
  1. Płatności kartą z PayU
  2. Płatności online z PayU
  3. Płatności „BLIK”
 1. Dokonując płatności w wybrany przez siebie sposób Klient akceptuje postanowienia regulaminu pośrednika, do których odnośnik opublikowany jest w Sklepie.
 2. W przypadku niedokonania płatności zamówienie zostaje anulowane.
 3. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej na adres email wskazany w zamówieniu.

§ 5

Prawa autorskie

 1. Ebooki sprzedawane w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także treść cyfrową stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Ebook udostępniany jest dla użytku własnego Klienta. Klient może wprowadzać zakupione ebooki do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą. Zabronione jest wykorzystywanie ebooka w celach komercyjnych.
 3. Z chwilą dokonania płatności Spółka udzieli Klientowi niezbywalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji, na korzystanie z ebooka, obejmującej prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń ,co do terytorium i czasu, na polach eksploatacji: wielokrotnego pobrania ebooka, jego zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia, zwielokrotnienia ebooka techniką cyfrową, w zakresie niezbędnym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania ebooka, a także trwałego lub czasowego wyświetlania ebooka techniką cyfrową.
 4. Licencja nie obejmuje prawa sublicencjonowania oraz upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji. W szczególności, klient nie jest upoważniony do rozpowszechniania utworu lub jego fragmentu, poprzez ich kopiowanie, drukowanie, przepisanie, w tym także umieszczania w sieci Internet w sposób pozwalający na odczytanie go osobom trzecim.
 5. Ebook jest przedmiotem osobistych praw majątkowych twórców, z konsekwencjami opisanymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Akceptując Regulamin Klient potwierdza zapoznanie się oraz oświadcza, że akceptuje powyższe postanowienia w zakresie praw autorskich oraz licencji.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień w zakresie licencji odpowiada on za wyrządzoną szkodę.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące zarówno dostępu i funkcjonowania Sklepu, jak i oferowanych towarów oraz problemów technicznych, Klient może składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@faktura.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, jak również opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz jednoznacznie sformułowane oczekiwanie wobec Spółki.
 3. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia, Spółka ma prawo do kontaktu z Klientem w tym celu.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Faktura.pl w terminie 14 dni.
 5. Konsument z zastrzeżeniem pkt. 6 ma prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Helion rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Helion przekazał Konsumentowi potwierdzenie;
 1. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że został poinformowany, że w przypadku zakupu ebooka nie będzie przysługiwać mu prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, w tym do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą; skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Spółka zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści Regulaminu Usługi Wsparcia. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Sklepu będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci E-booka jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami.
 4. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostają wyłączone. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z E-booków.
 6. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 7. Językiem porozumiewania się pomiędzy Spółką a Kupującym jest język polski.
 8. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 9. Serwis zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.